تور مارماریس ۱۷_۱۸_۱۹_۲۰ شهریور

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

۱۷_۱۸_۱۹_۲۰ شهریور

تاریخ برگشت

انتخابی

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

حمل و نقل

معراج
28/330/000
تور مارماریس ۲۴_۲۵_۲۶_۲۷ شهریور

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

۲۴_۲۵_۲۶_۲۷ شهریور

تاریخ برگشت

انتخابی

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

حمل و نقل

معراج
30/190/000
تور مارماریس ۳۱شهریور و۱_۲_۳ مهر

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

۳۱شهریور و۱_۲_۳ مهر

تاریخ برگشت

انتخابی

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

حمل و نقل

معراج
28/820/000
تور مارماریس ۱۰_۱۱_۱۲_۱۳ شهریور

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

۱۰_۱۱_۱۲_۱۳ شهریور

تاریخ برگشت

انتخابی

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

حمل و نقل

معراج
28/290/000
تور مارماریس ۳_۴_۵_۶ شهریور

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

۳_۴_۵_۶ شهریور

تاریخ برگشت

انتخابی

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

حمل و نقل

معراج
21/360/000
تور مارماریس ۲۰،۲۱،۲۲و۲۳رمرداد

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

۲۰،۲۱،۲۲و۲۳رمرداد

تاریخ برگشت

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

حمل و نقل

معراج
24/600/000
تور مارماریس ۱۳،۱۴،۱۵و۱۶ مرداد

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

۱۳،۱۴،۱۵و۱۶ مرداد

تاریخ برگشت

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

حمل و نقل

معراج
27/670/000
تور مارماریس ۶،۷،۸و۹ مرداد

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

۶،۷،۸و۹ مرداد

تاریخ برگشت

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

حمل و نقل

معراج
28/000/000
تور مارماریس ۱۶،۱۷،۱۸،۱۹ تیر

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

۱۶،۱۷،۱۸،۱۹ تیر

تاریخ برگشت

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

حمل و نقل

معراج
198/000/000
تور مارماریس ۲۳،۲۴،۲۵،۲۶ تیر

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

۲۳،۲۴،۲۵،۲۶ تیر

تاریخ برگشت

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

حمل و نقل

معراج
201/000/000
خانهتور خارجیتور داخلیتور اقساطیتماس باما
گفتگو در واتساپ

سیم کارت رایگان ترکیه هدیه بگیرید!

با رزرو تورهای ترکیه ( استانبول، آنتالیا، کوش آداسی، مارماریس، بدروم و …) یک سیم کارت فعال از طرف هیلداسیر هدیه بگیرید.